اثبات مبالغ پرداختی

اثبات پرداختی ها

مبالغ پرداخت شده به کاربران سایت پاپ آپ اول
ردیف نام مبلغ واریز شده تاریخ
رضا 1,200,000 ریال 29 ارديبهشت 1398
تکس 3,000,000 ریال 29 ارديبهشت 1398
مووی 3,000,000 ریال 29 ارديبهشت 1398
محمد 3,000,000 ریال 29 ارديبهشت 1398
علی 300,000 ریال 29 ارديبهشت 1398
سید 1,300,000 ریال 29 ارديبهشت 1398
قادر 1,300,000 ریال 29 ارديبهشت 1398
عبدالله 1,500,000 ریال 29 ارديبهشت 1398
احسان 110,000 ریال 23 ارديبهشت 1398
ابراهیم 300,000 ریال 23 ارديبهشت 1398
جواد 1,000,000 ریال 23 ارديبهشت 1398
تکس 1,000,000 ریال 23 ارديبهشت 1398
مووی 2,000,000 ریال 23 ارديبهشت 1398
ایران 5,000,000 ریال 23 ارديبهشت 1398
محمد 10,000,000 ریال 23 ارديبهشت 1398
علی 20,000,000 ریال 23 ارديبهشت 1398
اشکان 100,000,000 ریال 23 ارديبهشت 1398
اشکان 5,800,000 ریال 18 ارديبهشت 1398
َAhmad 200,000 ریال 14 ارديبهشت 1398
محمد 150,000 ریال 14 ارديبهشت 1398
علی 150,000 ریال 14 ارديبهشت 1398
علیرضا 160,000 ریال 14 ارديبهشت 1398
محمد 200,000 ریال 14 ارديبهشت 1398
علی 200,000 ریال 14 ارديبهشت 1398
علی 400,000 ریال 14 ارديبهشت 1398

 

تاکنون مبلغ 2,212,063,943 ریال به کاربران پرداخت شده است.