اثبات مبالغ پرداختی

اثبات پرداختی ها

مبالغ پرداخت شده به کاربران سایت پاپ آپ اول
ردیف نام مبلغ واریز شده تاریخ
محسن 1,000,000 ریال 03 فروردين 1398
مهدی 110,000 ریال 03 فروردين 1398
وحید 150,000 ریال 03 فروردين 1398
حامد 150,000 ریال 03 فروردين 1398
آرش 220,000 ریال 03 فروردين 1398
نیلوفر 250,000 ریال 03 فروردين 1398
علی 250,000 ریال 02 فروردين 1398
رضا 300,000 ریال 02 فروردين 1398
ابراهیم 500,000 ریال 02 فروردين 1398
محسن 500,000 ریال 02 فروردين 1398
انسیه 1,000,000 ریال 02 فروردين 1398
مسیب 1,300,000 ریال 02 فروردين 1398
myshadow 1,200,000 ریال 02 فروردين 1398
علیرضا 1,000,000 ریال 02 فروردين 1398
قادر 1,500,000 ریال 02 فروردين 1398
عبدالله 2,000,000 ریال 02 فروردين 1398
علیرضا 1,600,000 ریال 02 فروردين 1398
امید 591,320 ریال 01 فروردين 1398
مسعود 1,000,000 ریال 01 فروردين 1398
گراف 1,500,000 ریال 01 فروردين 1398
مووی 1,500,000 ریال 01 فروردين 1398
تکس 3,000,000 ریال 01 فروردين 1398
محمد 4,000,000 ریال 01 فروردين 1398
اشکان 5,000,000 ریال 01 فروردين 1398
میلاد 5,000,000 ریال 01 فروردين 1398

 

تاکنون مبلغ 1,512,439,538 ریال به کاربران پرداخت شده است.