اثبات مبالغ پرداختی

اثبات پرداختی ها

مبالغ پرداخت شده به کاربران سایت پاپ آپ اول
ردیف نام مبلغ واریز شده تاریخ
میلاد 2,300,000 ریال 24 دي 1397
محمد 4,000,000 ریال 24 دي 1397
سایت 4,000,000 ریال 24 دي 1397
علی 10,000,000 ریال 24 دي 1397
ابراهیم 300,000 ریال 21 دي 1397
رضا 800,000 ریال 21 دي 1397
ابوالفضل 150,000 ریال 21 دي 1397
عبدالله 1,000,000 ریال 21 دي 1397
عباس 450,000 ریال 21 دي 1397
حامد 1,500,000 ریال 21 دي 1397
علیرضا 2,000,000 ریال 21 دي 1397
امیرحسین 200,000 ریال 21 دي 1397
امیرحسین 450,000 ریال 19 دي 1397
میلاد 110,000 ریال 16 دي 1397
علیرضا 120,000 ریال 16 دي 1397
عبدالله 1,400,000 ریال 16 دي 1397
رضا 2,200,000 ریال 16 دي 1397
حامد 3,000,000 ریال 16 دي 1397
حامد 100,685 ریال 15 دي 1397
مریم 100,830 ریال 15 دي 1397
عباس 238,541 ریال 15 دي 1397
یاشار 250,160 ریال 15 دي 1397
پیام 466,367 ریال 15 دي 1397
مسعود 8,100,000 ریال 15 دي 1397
کاظم 1,718,025 ریال 15 دي 1397

 

تاکنون مبلغ 987,021,558 ریال به کاربران پرداخت شده است.