اثبات مبالغ پرداختی

اثبات پرداختی ها

مبالغ پرداخت شده به کاربران سایت پاپ آپ اول
ردیف نام مبلغ واریز شده تاریخ
تکس 1,065,730 ریال 06 تير 1398
مووی 1,507,290 ریال 06 تير 1398
ایران 8,181,760 ریال 06 تير 1398
محمد 19,018,625 ریال 06 تير 1398
جواد 120,000 ریال 18 خرداد 1398
وحید 140,000 ریال 18 خرداد 1398
علی 150,000 ریال 18 خرداد 1398
علیرضا 150,000 ریال 18 خرداد 1398
علی 158,000 ریال 18 خرداد 1398
محمد 160,000 ریال 18 خرداد 1398
محمد 120,000 ریال 18 خرداد 1398
محسن 420,000 ریال 18 خرداد 1398
ابراهیم 900,000 ریال 18 خرداد 1398
سید 1,200,000 ریال 18 خرداد 1398
انسیه 1,400,000 ریال 18 خرداد 1398
علی 1,600,000 ریال 18 خرداد 1398
عبدالله 1,700,000 ریال 18 خرداد 1398
رضا 2,100,000 ریال 18 خرداد 1398
مهدی 2,830,000 ریال 18 خرداد 1398
قادر 3,100,000 ریال 18 خرداد 1398
احسان 1,417,320 ریال 18 خرداد 1398
مسعود 2,770,115 ریال 18 خرداد 1398
تکس 2,000,000 ریال 18 خرداد 1398
مووی 5,000,000 ریال 18 خرداد 1398
ایران 10,000,000 ریال 18 خرداد 1398

 

تاکنون مبلغ 2,330,616,983 ریال به کاربران پرداخت شده است.