اثبات مبالغ پرداختی

اثبات پرداختی ها

مبالغ پرداخت شده به کاربران سایت پاپ آپ اول
ردیف نام مبلغ واریز شده تاریخ
ابراهیم 400,000 ریال 28 آبان 1397
اشکان 8,000,000 ریال 26 آبان 1397
علیرضا 250,000 ریال 26 آبان 1397
وحید 300,000 ریال 26 آبان 1397
ابراهیم 4,000,000 ریال 26 آبان 1397
حسین 10,000,000 ریال 26 آبان 1397
میلاد 600,000 ریال 22 آبان 1397
علی 5,000,000 ریال 22 آبان 1397
اشکان 6,500,000 ریال 22 آبان 1397
حسین 10,000,000 ریال 22 آبان 1397
حسین 682,935 ریال 22 آبان 1397
حسین 10,000,000 ریال 21 آبان 1397
عباس 400,000 ریال 20 آبان 1397
مجید 140,000 ریال 20 آبان 1397
میلاد 150,000 ریال 20 آبان 1397
محمد 859,890 ریال 20 آبان 1397
میلاد 1,400,000 ریال 19 آبان 1397
علی 11,000,000 ریال 19 آبان 1397
اشکان 16,000,000 ریال 19 آبان 1397
ابراهیم 400,000 ریال 13 آبان 1397
محمد 189,000 ریال 13 آبان 1397
وحید 167,000 ریال 13 آبان 1397
محمد 780,000 ریال 12 آبان 1397
امید 2,000,000 ریال 12 آبان 1397
میلاد 2,100,000 ریال 12 آبان 1397

 

تاکنون مبلغ 769,584,870 ریال به کاربران پرداخت شده است.